Modulsystem – byggprocessen och de vanligaste frågorna

Modulkonstruktion

 

Den bärande konstruktionen tillverkas av metall och svetsningsprocessen motsvarar CE-kvalitetsmärkning, detta garanterar att huset är stabilt och konstruktionen permanent säker. Metallramen gör det möjligt att flytta huset även efter nyttjande i flera årtionden. I metallramen bygger man in träkonstruktioner som är specialbehandlade så att påverkan av yttre faktorer minskar och konstruktionernas hållbarhet förlängs.

Elinstallation och inbyggda ledningssystem

 

Modulernas inre ledningssystem blir helt inbyggda under produktionsprocessen. Elinstallationsarbetet sker i fabriken med montering av även vägguttag och belysning. Elinstallationerna byggs efter projekt av certifierad elingenjör och motsvarar EU:s normer och för extra säkerhet byggs elledningarna in i kanaler under rappningen.

Också de inre vatten- och avloppsledningssystemen byggs på så sätt ända fram till slutstadiet och omfattar ett helt färdigställt badrum med utrustning. Innan huset levereras till kunden gör man tester och mätningar av vattentryck i fabriken för att kontrollera att bygget utförts med allra högsta kvalitet.

Yttre utformning

 

Det finns olika varianter att välja mellan för fasadutförandet. För sommarstugor och bostadshus är det populärast med ohyvlade brädor av tall, men för industribyggen föredrar man profilerade metallplattor eller aluminiumkomposit. Typ och färgton för yttre ytbehandling kan kunden välja efter egen smak eller för att följa den aktuella stadens eller ortens bestämmelser för hur husfasaderna ska se ut. Vid anpassning till olika komplicerade specifika projekt är det också möjligt att planera individuella designlösningar.

Fasadlösningar, takutbyggnad, stuprörssystem och andra fasadelement byggs färdiga redan i fabriken som standard, så att man kan leverera ett till 100 % färdigt modulhus till kunden. Efter kundens önskemål kan man också bygga terrass och överskjutande tak.

Inomhus utformning och möbelbyggnad

 

Som standard levereras modulhus med redan avslutad inre utformning. Det är populärast med målade inredningsbrädor av trä, målad gipskartong, olika väggpaneler (LKSP, MDF m.fl.) men det går också att planera individuella designlösningar. Efter kundens önskemål kan man också beställa hus utan inre bearbetning och ordna det inre utförandet för sig.

Det är också möjligt att redan i fabriken utrusta modulhusen med möbler – köksutrustning, skåp och hyllor. I fråga om möbler samarbetar vi med såväl med IKEA som med möbelsnickare somkan förverkliga kundens individuella önskningar.

Kvalitetskontroll och teknisk dokumentation

 

VIA-S erbjuder att man vid framtagning av modulhusprojekt noga granskar de tekniska ritningarna, så att man får en mera exakt föreställning om hur huset kommer att se ut och om det motsvarar byggreglerna. Under produktionsprocessen sker en kontinuerlig kvalitetskontroll, vi ger också möjlighet att syna EG-försäkran om överensstämmelse och certifikat, vilka intygar de använda materialens höga kvalitet. Tack vare vårt samarbete med erfarna sakkunniga kan vi erbjuda kunden utarbetande av tekniska projekt och ordna bygglov i byggnadsnämnden och på så sätt åta oss hela byggprojektscykeln.
coordination with the Construction Board, thus committing to perform full cycle project development.

Oftast ställda frågor

Vad är fördelen med modulhus?
Modulhus prefabriceras i fabrik, varför det är möjligt att styra och kontrollera processerna och undvika påverkan från den yttre miljön och väderförhållandena, vilket annars skulle inverka på kvalitén och orsaka längre utförandetider än planerat. Modulhus byggs nästan till 100 % i fabrik med nödvändiga ledningar inbyggda i konstruktionerna, med slutbearbetning och fullt utrustat badrum komplett med möbler.
Hurdana projekt kan genomföras i samarbete med VIA-S?
Då vi genomför full projektcykel, ägnar vi speciell uppmärksamhet åt kundens idé. Vi erbjuder modulhus för olika behov: från enkla vaktstugor till komplicerade modulkomplex i flera våningar. Vi agerar i överensstämmelse med kundens önskningar både när det gäller standard och individuella lösningar, för såväl privatpersoner som företag. I samarbete med oss får ni möjlighet att förverkliga ert drömhusprojekt på kort tid med kvalitativt byggnadsmaterial och med garanti för husets säkerhet och hållbarhet.
Hur sker samarbetet steg för steg vid beställning av modulhus?
Vi föreslår förvandling av kundens idé till färdigt projekt, men om kunden redan har ett detaljerat utarbetat projekt och klart uttalade önskningar, utvärderar vi projektet och gör kostnadsberäkning. När vi har enats med kunden, gör vi detaljerade tekniska ritningar och när projektet har accepterats börjar produktionen av huset. Hela samarbetstiden tar 3 till 5 månader. De viktigaste samarbetsstegen är:

Hurdant fundament behöver man för uppställning av modulhus?
Teknologin och konstruktionen är så utarbetad, att modulhuset ska kunna ställas upp på stolpfundament och stolparnas antal beror på det planerade husets ytstorlek. Om man planerar att hygga huset för en kortare tid såsom ett preliminärt bygge, är det möjligt att ställa upp det på en fast grund (typ asfalt, gatsten) utan ett speciellt fundament.
Hur energieffektiva är de prefabricerade modulhusen?
De modulhus VIA-S producerar är energieffektiva och anpassade för olika klimatförhållanden. Kunden kan rådgöra med våra specialister och välja den värmeisolering som passar bäst och vid utarbetande av projektet är det möjligt att anpassa huskonstruktionen till speciella standarder.
Hur sker transport och uppställning?
Leverans och montering sker inom Lettland liksom också utanför dess gränser. Kostnader för leverans korrigeras efter var leveransen planeras och hur komplicerad den är. VIA-S teamet säkerställer full service inklusive uppställning och montering. Uppmontering av en modul kan ta bara ett par timmar, men monteringen kan också kräva till och med flera dagars arbete om projektet är mera komplicerat. Vi organiserar också lyftkran oberoende av den planerade leveransplatsen.
Hurdana är garantierna?
Vi ger kunderna två års garanti på material och utrustning som utnyttjats samt fem års garanti på modulens konstruktion, Om det under denna tid uppkommer några skador, som vi är skyldiga till, kommer de att avhjälpas.